Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer

Även om vattenförvaltningen sätter fokus på biologin har de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna flera viktiga användningar.

  • När de biologiska kvalitetsfaktorerna ger resultatet god eller hög status ska även de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna vägas samman. De fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna kan endast försämra den ekologiska statusen från hög till god eller från god till måttlig. Om biologin visar sämre än god status behöver inte de fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorerna användas men de är ofta bra stöd i bedömningen av hur tillförlitligt resultatet av statusklassificeringen är. 
  • Vid klassificeringen av vissa biologiska kvalitetsfaktorer ingår användandet av fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer alltid i bedömningen av om tillståndet i naturen är påverkat av mänskliga aktiviteter.
  • I många fall där betydande påverkan har identifierats, saknas data för att klassificera i enlighet med bedömningsgrunderna. Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer kan då användas som stöd vid expertbedömningar av status. 
  • Om statusen för en vattenförekomst konstaterats vara sämre än god kan ett förbättringsbehov behöva beräknas. Resultaten från klassificeringen av fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer kan vara ett bra underlag för sådana beräkningar eftersom de kan uttryckas i storheter som lättare går att koppla till åtgärder.

Beroende på vattentyp är det olika kvalitetsfaktorer som ingår i bedömningen. Se markering i tabellen.

 KvalitetsfaktorerSjöar VattendragKustvatten
Näringsämnen x x x
Ljusförhållanden x  x
Syrgasförhållanden x  x
Försurning x x 
Särskilda
förorenande ämnen
 x x x

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: Statusklassning av ytvatten

Vattenmyndigheterna: Tillståndet i vattnet

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.