Isdagar

Antalet dagar som en vattenförekomst är isbelagd används i typindelningen av kustvatten som ett kriterium för att ta hänsyn till hur klimatet inverkar på växt- och djurliv.

Vattenförekomsterna delas in i tre kategorier beroende av hur lång tid som vattenförekomsten är isbelagd:

  • < 90 dagar
  • 90 – 150 dagar
  • > 150 dagar

Underlaget till iskategoriseringen kommer från Sveriges Nationalatlas och från SMHI:s rapport nr 59 ”Isförhållandena i Sveriges farvatten under normalperioden 1961-1990”.

Medeldatum för isläggning och -lossning vid 46 stationer användes för att beräkna antalet isdagar.

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: Kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20)

SMHI: Indelning av Svenska Övergångs- & Kustvatten i typer enligt Ramdirektivet för Vatten, SMHI Dnr. 2002/1796/1933