Indelningstyper

I VISS delas vatten in i tre olika administrativa grupper som kallas indelningstyper.

• Vattenförekomst
• Preliminär vattenförekomst
• Övrigt vatten

Vattenförekomster

Vattenförekomster delas in i en av två kategorier beroende på om de är ytvatten eller grundvatten. Ytvatten kallas för ytvattenförekomster. Grundvatten kallas för grundvattenförekomster.

Båda kategorierna definieras och beskrivs i Vattenförvaltningsförordningen 1 kap 3 §.

”Ett ytvatten tillhör kategorin ytvattenförekomst om det är en avgränsad och betydande ytvattenförekomst som till exempel en sjö, ett magasin, en å, flod eller kanal, ett vatten i övergångszon eller en kuststräcka.”

”Ett grundvatten tillhör kategorin grundvattenförekomst om det är en avgränsad volym grundvatten i en eller flera akviferer.”

Läs mer om akviferer

Vilka vatten som är vattenförekomster beslutas i varje förvaltningscykel i samband med att det miljökvalitetsnormerna beslutas. Om det kommer förslag på ändringar i vilka vatten som ska vara vattenförekomster eller ändringar i utbredningen på befintliga vattenförekomster klassas dessa vatten om som preliminära vattenförekomster fram till dess att beslut om miljökvalitetsnormerna i den aktuella cykeln tas.

Preliminära vattenförekomster

Preliminära vattenförekomster är vatten som i den pågående förvaltningscykeln ligger som förslag på att bli vattenförekomster. De är preliminära för att vattenmyndigheterna har gjort ändringar i vattnets utbredning eller för att deras betydelse har fastslagits i ett beslut. De kan inte bli godkända som vanliga vattenförekomster förrän dess utbredningen har fastslagits i ett beslut. Beslut om preliminära vattenförekomsters utbredning tas samtidigt som beslutet om miljökvalitetsnormerna för den aktuella förvaltningscykeln. Blir de preliminära vattenförekomsternas utbredning godkända i beslutet räknas de därefter som vanliga vattenförekomster.

Ett vatten som är ett preliminärt vatten i den aktuella förvaltningscykeln kan ha varit en vanlig vattenförekomst eller ett så kallat övrigt vatten i en tidigare förvaltningscykel. När förslag om ändringar i dess utbredning kom klassades den om som en preliminär vattenförekomst.

Kom ihåg att beslutade miljökvalitetsnormer från tidigare förvaltningscykler för vatten som klassats om till preliminära vattenförekomster fortfarande är giltiga normer för vattnet på samma sätt som de är för vanliga vattenförekomster. Omklassningen från vattenförekomst till preliminär vattenförekomst påverkar inte de beslutade miljökvalitetsnormerna.

Övrigt vatten

I vattenförvaltningsförordningen definieras en vattenförekomst som ett vatten som är ”avgränsad och betydande”. Vad händer när ett vatten inte uppfyller de kraven?

Då kategoriseras vattnet istället som ett så kallat övrigt vatten. Anledningen till att ett vatten klassas som ett övrigt vatten istället för en vattenförekomst är i de flesta fall att vattnet är för litet. Exempel är mindre bäckar eller små skogstjärnar.

Det finns inget krav på att övriga vatten måste ha klassningar, miljöövervakning, parameterbedömning, och liknande som vanliga vattenförekomster måste ha. Det innebär att övriga vattenförekomster ofta saknar data i VISS. Det är möjligt att lägga in data för övriga vatten, men detta görs sällan. Det är mer prioriterat att lägga resurserna på vatten som är vanliga vattenförekomster