Dricksvattenförekomst i grundvatten

Används vattenförekomsten, eller kan den komma att användas, till att göra dricksvatten?

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla grundvattenförekomster (alternativt akviferer) där det sker uttag för dricksvattenförsörjning och där det finns en vattentäkt som ger mer än 10 m3 per dag i genomsnitt eller försörjer mer än 50 personer med dricksvatten, eller som är avsedda för sådan framtida användning, definieras som vattenförekomster som används för dricksvattenförsörjning och skall ingå i register över skyddade områden enligt vattendirektivet. 

Dricksvattenförekomsterna omfattas även av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, (SLVFS XX:YY). 

Miljömål

Enligt miljömålen ska alla yt- och grundvattentäkter skyddas senast år 2009 respektive 2010. Miljökvalitetsmål för dricksvatten beskrivs i våra nationella miljömål ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Grundvatten av god kvalitet”. Miljömålen är inte lagligt bindande men enligt EU:s ramdirektiv för vatten är kravet på skyddsområden däremot ett tvång. Enligt vattendirektivet ska alla vattentäkter ha ett godtagbart skydd senast 2015. Uppföljning visar att visar att det inte är möjligt att nå något av miljökvalitetsmålen till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel