Fisk

Fisken är en viktig del av djurlivet i vattnen. Den är också känslig för vissa typer av påverkan och är därför en del av bedömningen av ekologisk status i sjöar och vattendrag.

Parametrar för klassificering i sjöar

I sjöar används ett multimetriskt index (EQR8) som visar generell påverkan, ett index som indikerar påverkan av surhet (AindexW5) samt ett index som visar påverkan av näringsämnen (EindexW5). 

Vilket eller vilka av de tre indexen som används i en specifik vattenförekomst beror på vilken eller vilka typer av påverkan som är relevanta. Alla tre index består av minst en delparameter vardera av parametertyperna artsammansättning, abundans och åldersstruktur.

Parametrar för klassificering i vattendrag

I vattendrag används också ett multimetrisk vattendragsindex (VIX) för att visa allmän påverkan och tre sidoindex kan användas för att visa påverkan från: 

  • försurning (VIXsm),
  • ändrade livsmiljöer till följd av hydrologisk påverkan (VIXh),
  • ändrade livsmiljöer till följd av morfologisk påverkan (VIXmorf).

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: Fisk i sjöar – vägledning för statusklassificering

Havs- och vattenmyndigheten: Fisk i vattendrag – vägledning för statusklassificering