Miljöproblem

Miljöproblem måste identifieras för att kunna bedöma risken att en vattenförekomst inte ska uppnå miljökvalitetskrav. Identifierade miljöproblem ger också underlag och stöd till miljöövervakning och åtgärdsprogram.

Identifierade miljöproblemen för bedömning är: