Vattenuttag

Vattenuttag innebär att det från vattenförekomsten tas vatten till verksamhet eller annat syfte.

Om vattenuttagen är så stora att de påverkar det naturliga flödet, är det ett miljöproblem som kan leda till att det finns risk att miljökvalitetsnormen inte uppfylls.

Vattenströmmar i obalans

Om vattenuttaget är större än nybildning av grundvatten kan det leda till både uttorkning och problem med vattenkvaliteten. I grundvatten gäller ockå att uttagen skall vara i balans med nybildningen på sådant sätt att vattenströmmar inte ändras så att det finns risk för saltvatteninträngning