Allmänna uppgifter, grundvatten

De allmänna uppgifterna om vattenförekomsten omfattar uppgifter om grundläggande geografisk information och redogörelse för utmärkande egenskaper för området.

I beskrivningen framgår till exempelvis vilka olika naturtyper som finns i området, vattenkvalitet, hur djurlivet ser ut och uppgifter om vilka av de områdesskydd som anges i vattendirektivet som berör vattenförekomsten. Uppgifter om vattenförekomsten är kraftigt modifierad eller konstgjord kan också ingå i den allmänna beskrivningen.

Information om grundvatten

För grundvattenförekomster anges information om:

Referenser för vidare information

Till flertalet av de olika vattenförekomsterna finns även referenser under den allmäna beskrivningen. Dessa referenser länkar till dokument eller webbplatser, exempelvis rapporter eller regionala åtgärdsplaner, som på ett eller annat sätt innehåller relaterad information som kan vara av intresse att läsa om för aktuell vattenförekomst.