Statusklassning

Statusklassificering är en bedömning av hur ett vatten mår.

I statusklassificeringen används data från den kontrollerande, operativa eller kvantitativa övervakningen för att bedöma vattnens ekologiska, kemiska eller kvantitativa status.

Data från den kontrollerande övervakningen används i klassningen för att ge en generell beskrivning och en representativ bild av vattenstatusen i varje vattendistrikt eller avrinningsområde.  Data från den operativa övervakningen används för att avgöra konsekvenserna i miljön av den påverkan som identifierats i påverkansanalysen. 

Vilken typ av status bedöms?

Sjöar och vattendrag

  • Ekologisk status 
  • Kemisk status 

Grundvatten

  • Kemisk status
  • Kvantitativ status

Kustvatten

  • Ekologisk status 
  • Kemisk status

Ekologisk status i ytvatten bedöms i en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dåig status. För konstgjorda eller kraftigt modifierade vatten bedöms istället vattnets potential med liknande femgradig skala.

Kemisk status i ytvatten bedöms i klasserna ”god status” eller ”uppnår ej god status”.

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: Statusklassning av ytvatten

Vattenmyndigheterna: Tillståndet i vattnet

Sveriges geologiska undersökning: Klassificering av kemisk grundvattendata

Sveriges geologiska undersökning: Klassificering av kvantitativ grundvattenstatus