Vattenutbyte

Bottenvattnets utbytestid bestämmer i många svenska kustvatten vattenkvalitén och förutsättningarna för biologisk biodiversitet och mångfald. Utbytestiden är till exempel viktig för syrehalten i bottenvattnet och i hur hög grad belastning från näringsämnen påverkar kustvattnet.

Vattenförekomsterna delas in i tre typer beroende på den tid det teoretiskt tar för allt bottenvatten i förekomsten att bytas ut, omsättningstiden. De tre typerna är:

  • 0-9 dagar
  • 10-39 dagar
  • 40 eller fler dagar

I många svenska kustvatten har bottenvattnet stor betydelse för bottenförhållandena och den biologiska mångfalden.

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: Kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20)

SMHI: Indelning av Svenska Övergångs- & Kustvatten i typer enligt Ramdirektivet för Vatten, SMHI Dnr. 2002/1796/1933