Diffusa källor – grundvatten

För att kallas diffus källa är det spridningssättet i miljön som är den avgörande faktorn. Läckage från verksamheter som skogs- och jordbruksmark är exempel på diffusa källor. Nedfall av luftburna föroreningar är också ett sådant exempel.

Svåra att avgränsa och åtgärda

De diffusa källorna är mycket svårare att avgränsa och åtgärda än så kallade punktkällor. De är också svårare att påverka på kort sikt. Ämnen som belastat jorden under lång tid fortsätter att läcka ut länge efter det att en förorenande verksamhet har slutat. Åtgärder för att motverka utsläpp från diffusa källor måste inriktas på hur olika ämnen hanteras inom olika verksamheter som till exempel jord- och skogsbruk, transporter och energiproduktion.

Referenser för kvävebelastning

Se referens för kriterier för hög, medelhög och låg kvävebelastning i dokumentet Påverkansbedömning – Grundvatten, Metodutveckling och nationell analys av grundvattenförekomsters potentiella föroreningsbelastning (SGU.se)