Nationella riktvärden för grundvatten

Ett riktvärde för grundvatten anger koncentration av ett ämne i grundvatten som inte bör överskridas.

​Riktvärden är fastställda miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 2 § 2 miljöbalken. Ett riktvärde kan gälla för en grundvattenförekomst eller en grupp av grundvattenförekomster, ett vattendistrikt, svensk del av ett internationellt avrinningsdistrikt eller på nationell nivå (SGU-FS 2013:2).

För de allra flesta grundvattenförekomsterna har Vattenmyndigheterna fastställt riktvärden på nationell nivå. Riktvärdena i tabellen nedan visar de nationella värden som anges i bilaga 1 till SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2).
I tabellen finns även koppar, krom, nickel och PFAS-ämnen (PFAS (summa 11)) som tagits fram på initiativ av Vattenmyndigheterna. Värdena för dessa tillkommande ämnen är framtagna enligt förfarandet angivet i bilaga 3 till SGU:s föreskrifter. Användningen av grundvattnet för dricksvattenförsörjning och naturliga bakgrundshalter har då beaktats.

Riktvärdena som visas i tabellen är fastställda som miljökvalitetsnormer enligt Länsstyrelsens föreskrifter om miljökvalitetsnormer. Riktvärdena gäller för samtliga grundvattenförekomster, om det inte finns lokala riktvärden. Om det finns lokala riktvärden gäller dessa istället för de nationellt framtagna riktvärdena. När det finns lokala riktvärden för en grundvattenförekomst visas dessa tydligt i VISS.

Riktvärden för miljökvalitetsnormer och statusklassificering

ParameterEnhetRiktvärde