Omblandning och skiktning

Vattnen skiktas när olika delar av vattenmassan har olika densitet. Skillnaderna i densitet beror på temperatur och salthalt. Temperaturskiktning kan variera över året medan skiktning på grund av salthalt är mer stabil.

När ett vatten är skiktat kan inte hela vattenmassan omröras av vinden vilket kan spela stor roll för till exempel syrehalten i vattnet. De skillnader i syrehalt, temperatur och näringshalt som kan uppstå när vattnet skiktas är viktiga faktorer för livet i vattnet och omblandnings och skiktningsmönster används därför i typindelningen av kustvatten.

De tre typerna anges som (permanent)

  • Skiktat
  • Delvis skiktat
  • Permanent fullt omblandat

Skiktningsmönsterna har beräknats med hjälp av resultat från ca 70 st mätstationer med långa mätserier och beräknigsmetoden ”bouyancy-frekvens”.

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: Kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20)

SMHI: Indelning av Svenska Övergångs- & Kustvatten i typer enligt Ramdirektivet för Vatten, SMHI Dnr. 2002/1796/1933