Övervakning enligt vattendirektivet

Vattenmyndigheterna ska enligt vattendirektivet upprätta ett övervakningsprogram för att följa tillståndet i miljön i vattenförekomsterna. Kontrollprogrammen ska kompletteras för att uppfylla kriterierna för skyddade områden.

Miljöövervakningen av vattenförekomsternas, inklusive skyddade områdens, status eller potential ska genomföras så att man kan få en heltäckande bild av vattendistrikten. I vattendirektivet beskrivs mer detaljerat hur övervakningen ska gå till och vilka metoder som ska användas.

Tre former av övervakning

I vattendirektivet anges tre former av miljöövervakning för att kontrollera den ekologiska och den kemiska statusen av ytvatten. Den första formen, kontrollerad övervakning, omfattar alla vattenförekomster och ligger till grund för karakteriseringen och statusklassificeringen. Den andra formen anger hur den operativa övervakningen ska göras i de vattenförekomster som riskerar att inte uppfylla miljökvalitetsnormerna, eller som förorenas av något av de prioriterade ämnena i direktivet.

Slutligen har vi den tredje formen av miljöövervakning, där vattendirektivet beskriver hur den undersökande övervakningen ska gå till. Den ska visa orsaken till överskridanden, eller till att miljökvalitetsnormerna inte uppfylls, då den inte är känd. Även omfattning och konsekvens av tillfälliga utsläpp omfattas av den undersökande övervakningen.

Vattenförekomster i grundvatten omfattas av övervakning av den kemiska grundvattenstatusen av samma typer som för ytvatten men på ett sätt som är anpassat för grundvatten. Dessutom tillkommer det övervakning av kvantitativ status som visar om uttag av vatten står i proportion till årlig nyproduktion.