Naturlig grundvattenbildning

Med grundvattenbildning avses här den genomsnittliga, årliga effektiva nederbörden. Det vill säga den nederbörd som inte tas upp av växtlighet eller avdunstar, som faller inom ett grundvattenmagasins tillrinningsområde.

Grundvattenbildningen är en teoretisk gräns för hur mycket grundvatten som långsiktigt kan tas ut ur det aktuella grundvattenmagasinet, förutsatt att ingen inducerad grundvattenbildning sker. Grundvattenbildningen är inte ett säkert mått på den praktiskt utvinningsbara vattenmängden, vilken beror på det grundvattenförande lagrets hydrauliska egenskaper samt brunnsteknik.

Tillrinningsområden

Ett tillrinningsområde kan i många fall delas upp i deltillrinningsområden. Om flera vattendrag rinner in mot magasinet, utgör det område som avvattnas av vart och ett av dessa ett deltillrinningsområde. SGUs lokala kartering delar upp deltillrinningsområdena i typerna A, B eller C.

A-områden

Delar av tillrinningsområdet där grundvattenmagasinet går i dagen och hela den effektiva nederbörden kan tillföras magasinet (permanenta inströmningsområden).

B-områden

Övriga delar av tillrinningsområdet inom vilka hela den effektiva nederbörden kan tillföras grundvattenmagasinet (permanenta inströmningsområden).

C-områden

Övriga delar av tillrinningsområdet, t.ex. utströmningsområden i anslutning till magasinet och områden som avvattnas av ytvattendrag som passerar ett A- eller B- område och som därigenom bidrar/ kan bidra till förekomstens grundvattenbildning. Ett tillrinningsområde kan delas upp i underområden.

Beräkning

Grundvattenbildningen kan överslagsmässigt beräknas genom att tillrinningsområdets area multipliceras med den effektiva nederbörden i området. Normalt skall därvid endast de delar av tillrinningsområdet som karaktäriserats som A- och B-områden beaktas.

Enligt föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten, SGU-FS 2006:1, 5 § skall den naturliga grundvattenbildningen anges i liter per sekund.

Definition

I VISS anges om det finns eller inte finns naturlig grundvattenbildning genom Y (yes) eller N (no).