Undantag

Många vattenförekomster är så starkt påverkade av mänsklig verksamhet att det inte är möjligt att uppnå god status eller potential i tid. Det finns då vissa möjligheter till undantag från dessa kvalitetskrav med stöd av 4 kapitlet 9-13 §§ i förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Havs- och vattenmyndigheten har även tagit fram en vägledning hur undantag från att nå en god status eller potential ska hanteras av vattenmyndigheterna.

Det finns möjlighet att tillämpa fyra olika typer av undantag:

  1. Tidsfrister för när kvalitetskraven ska vara uppnådda (9 §)
  2. Mindre stränga kvalitetskrav än god status eller potential (10 §)
  3. Nya verksamheter som under vissa förutsättningar får leda till att god status eller potential inte uppnås eller att den nuvarande statusen eller potentialen försämras (11 §)
  4. Tillfällig försämring av den nuvarande statusen på grund av naturliga orsaker eller olyckor (12 §)

Tillämpning av undantag

I förvaltningscykeln 2009-2015 tillämpades endast undantag i form av tidsfrister och mindre stränga kvalitetskrav och även i nästa förvaltingscykel 2015-2021 tillämpas endast dessa undantag. Förutsättningarna för att tillämpa undantagen, påverkan från nya verksamheter samt tillfällig försämring, är ännu inte förtydligade vare sig på EU-nivå eller nationellt, och vattenmyndigheterna har därför valt att inte tillämpa denna typ av undantag.

I bestämmelserna om undantag är det angivet under vilka förutsättningar vattenmyndigheten kan besluta om undantag.  Det finns tre huvudsakliga skäl:

  1. Tekniskt omöjligt vilket innebär att det saknas teknik för att genomföra åtgärder till 2015, åtgärderna är så tidskrävande att de inte hinner genomföras eller få avsedd effekt till 2015 eller det finns bristande kunskap om problem, påverkan eller åtgärder.
  2. Orimliga kostnader vilket innebär något av följande, otillräcklig administrativ kapacitet hos myndigheter att genomdriva åtgärder, otillräcklig offentlig finansiering av fysiska åtgärder, otillräcklig lagstiftning för att genomföra åtgärder eller att åtgärderna är ekonomiskt orimliga att genomföra utifrån en samhällsekonomisk analys av kostnader och nytta.
  3. Naturliga förhållanden som används i de fall då, på grund av naturens återhämtningsförmåga, effekten av en genomförd eller planerad åtgärd inte kan uppnås till 2015 men kommer att kunna nås vid en senare tidpunkt.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.