Undantag

Många vattenförekomster är så starkt påverkade av mänsklig verksamhet att det inte är möjligt att uppnå god status eller potential i tid. Det finns då vissa möjligheter till undantag från dessa kvalitetskrav med stöd av 4 kapitlet 9-16 §§ i vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Havs- och vattenmyndigheten har även tagit fram en vägledning hur undantag från att nå en god status eller potential ska hanteras av vattenmyndigheterna.

Det finns möjlighet att tillämpa fyra olika typer av undantag:

  1. Tidsfrister för när kvalitetskraven ska vara uppnådda (4 kapitlet, 9 §)
  2. Mindre stränga kvalitetskrav än god status eller potential (4 kapitlet, 10 §)
  3. Nya verksamheter som under vissa förutsättningar får leda till att god status eller potential inte uppnås eller att den nuvarande statusen eller potentialen försämras (4 kapitlet, 11- 12 §§)
  4. Tillfällig försämring av den nuvarande statusen på grund av naturliga orsaker eller olyckor (4 kapitlet, 15 §)

Tillämpning av undantag

I bestämmelserna om undantag är det angivet under vilka förutsättningar vattenmyndigheten kan besluta om undantag.  Det finns tre huvudsakliga skäl:

  1. Tekniskt omöjligt vilket innebär att det saknas teknik för att genomföra åtgärder, eller åtgärderna är så tidskrävande att de inte hinner genomföras i tid, eller det saknas kunskap om hur miljöproblemet ska kunna åtgärdas.
  2. Orimliga kostnader, vilket innebär något av följande:
    otillräcklig administrativ kapacitet hos myndigheter att genomdriva åtgärder, otillräcklig offentlig finansiering av fysiska åtgärder, otillräcklig lagstiftning för att genomföra åtgärder eller att åtgärderna är ekonomiskt orimliga att genomföra utifrån en samhällsekonomisk analys av kostnader och nytta.
  3. Naturliga förhållanden, vilket innebär att effekten av en genomförd eller planerad åtgärd blir fördröjd och kommer att kunna nås vid en senare tidpunkt.

Mer information

Sveriges riksdag: Vattenförvaltningsförordning (2004:660)