Biologiska kvalitetsfaktorer

Eftersom syftet med vattenförvaltningen är att biologin ska må bra väger biologiska kvalitetsfaktorer tyngst och ska statusklassificeras först.

Beroende på vattentyp är det olika kvalitetsfaktorer som ingår i bedömningen. Se markering med kryss i tabellen. För varje kvalitetsfaktor i en viss vattenförekomst ingår särskilda parametrar eller index att gå efter. Om påverkansanalysen påvisat en typ av påverkan ska den kvalitetsfaktor som är känsligast för just denna typ av påverkan användas. 

 Kvalitetsfaktorer Sjöar VattendragKustvatten   
 Bottenfaunaxxx
 Makroalger  x
 Makrofyterx  
 Kiselalgerxx 
 Växtplanktonx x
 Fiskxx

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25)

Havs- och vattenmyndigheten: Statusklassning av ytvatten