Åtgärdsprogram i vattenförvaltningen

Vattenförvaltning enligt Ramdirektivet för vatten består av två centrala delar: Den ena beskrivs i förvaltningsplanen och behövs för att ge riktlinjerna för hur vattenförvaltning ska skötas i Sveriges fem distrikt och vad som behövs för att den ska fungera på ett bra sätt. Den andra delen är åtgärdsprogrammet som beskriver vilka åtgärder som behövs för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas.

Förvaltningsplanens fokus ligger på vad myndigheter och kommuner behöver göra för att underlaget till åtgärdsprogrammet hela tiden ska bli bättre och bidra till att åtgärder görs på rätt sätt och på rätt plats. Det går inte att bedriva ett effektivt åtgärdsarbete utan dessa delar. Därför är förvaltningsplanen en förutsättning för att kunna genomföra åtgärdsprogrammet.

I många fall uppfattas som det att åtgärdsprogrammen är det som ska genomföras. Men de ger i sin tur förutsättningar för att få ett effektivt åtgärdsarbete i Sverige. I åtgärdsprogram ligger fokus på vad myndigheter och kommuner behöver göra administrativt, för att fysiska åtgärder ska kunna genomföras i våra vatten.

Distriktens åtgärdsprogram | Vattenmyndigheterna