Riskbedömning för yt- och grundvatten

Riskbedömning är en bedömning av risken att det inte går att nå kvalitetskraven för vattenförekomsten  inom den kommande förvaltningsperioden.

Riskbedömning ytvatten

  • ”Risk” innebär att det finns risk att vattenförekomsten inte uppnår kvalitetskrav inom kommande förvaltningsperiod.
    Det behövs åtgärder för att uppnå kvalitetskravet. 
  • ”Osäker risk” innebär att vattenförekomsterna inte är tillräckligt undersökta. Det går inte att avgöra om de är i risk eller inte. 
  • ”Ingen risk” innebär att nyttjandet av vattnet inte påverkar möjligheten att nå kvalitetskravet.

 Riskbedömning grundvatten

Vattenanvändningen bedöms genom uppskattningar av hur vattenutnyttjandet kommer att utvecklas samt en bedömning av kostnadstäckningen för vattentjänsten. 

”Risk”  innebär att det finns risk att vattenförekomsten inte uppnår kvalitetskrav inom kommande förvaltningsperiod.

Mer information

Påverkanskällor – VISS-Hjälp (lansstyrelsen.se)

Havs- och vattenmyndigheten: Kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20)