Konstgjorda vatten

En konstgjord vattenförekomst (KV) är vatten som har skapats genom mänsklig verksamhet. Exempel på KV är kanaler och dammar som anlagts där det tidigare inte funnits vatten.

​Begreppen kraftigt modifierade vattenförekomster (KMV) och konstgjorda vattenförekomster (KV) infördes i ramdirektivet som ett erkännande av att många vattenförekomster i Europa är föremål för stora fysiska förändringar och för att möjliggöra samhällets användning av vattenresurser. I vattenförvaltningsförordningen anges att vattenmyndigheten under vissa förutsättningar kan förklara en ytvattenförekomst som KMV eller KV.

Förutsättningar för att utpeka en vattenförekomst som konstgjord

Om insatserna för att uppnå god ekologisk status är orimliga av miljömässiga eller ekonomiska skäl och att nyttan av vattenförekomsten inte kan uppnås på något annat sätt som är bättre för miljön, då får en skapad vattenförekomst utpekas som konstgjord om användningen till…  

  • miljön i stort
  • sjöfart eller hamnanläggning
  • rekreationsintressen
  • kraftproduktion, dricksvattenförsörjning, bevattning eller annan verksamhet för vilken vatten lagras
  • verksamhet för skydd mot översvämning, markavvattning eller annan vattenreglering eller
  • annan verksamhet av väsentlig betydelse mot allmän synpunkt 

…kan antas påverkas negativt av de åtgärder som krävs för att uppnå god ekologisk status.