Avloppsvattenkänsliga områden

Enligt EU-direktivet skall medlemsländerna peka ut avloppsvattenkänsliga områden som kräver mer långtgående rening av avloppsvatten från tätort än vad övriga områden gör.

Utpekade områden

Sverige har pekat ut kusten från norska gränsen till och med Norrtälje kommun, utom Himmerfjärden, som avloppsvattenkänsligt med avseende på kväve.

Hela landet fosforkänsligt

Hela landet anses som fosforkänsligt och är att betrakta som utpekat som avloppsvattenkänsligt med avseende på fosfor. Bakgrunden är att det finns ett behov av att rena avloppsvatten från fosfor (från verk >10 000 pe), som uppmärksammades i havsaktionsplanerna i början på 90-talet och som formulerades i ett ”policydokument” som gick ut från Naturvårdsverket (Fakta 8323 om skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen).

Mer information

EUR-Lex: Rådets direktiv 1991/271/EEG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.

Naturvårdsverket: Föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse

Naturvårdsverket: Skyddade områden enligt Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (länken öppnas på Havs- och vattenmyndighetens webbplats).