Bottenfauna

De djur som lever på eller i bottnen kallas bottenfauna. Vanliga djur på bottnen är  till exempel insektslarver, maskar, snäckor, små kräftdjur och musslor.

Bottenfaunan är en viktig indikator på miljön i vattnet, på bottnen, i vattendrag, övergångsvatten, kustvatten och hav. Provtagningsmetodik och parametrar varierar dock mellan vattenkategorierna. Generellt används fångsten till att räkna ut olika index som till exempel jämför hur många individer och arter det finns som tål låga syrehalter med sådana som kräver mycket syre.

Parametrar för klassificering

Parametrar som nyttjas för varje vattenkategori är markerade med kryss i tabellen.

 ParametrarSjöar Vattendrag Kustvatten
 ASPTx 
 BQIx  
 MILAx  
 DJ-index x 
 BQIm  

Parameterbeskrivning

ASPT (Average Score Per Taxon) – ekologisk kvalitet

ASPT är ett index där olika familjer av bottenfaunaorganismer får poäng efter deras känslighet för en påverkan som integrerar förorening av näringsämnen, organisk förorening (syretärande) och förändrade livsmiljöer p.g.a. påverkan som rätning/rensning (inklusive grumling). 

BQI (Benthic Quality Index) – effekter av näringspåverkan 

BQI utnyttjar kunskapen om olika fjädermyggarters känslighet mot låga syrgashalter och används för att mäta tillståndet i sjöars profundal. BQI svarar främst på förorening av näringsämnen. 

MILA (Multimetric Index for Lake Acidification) – effekter av försurning

MILA är sammansatt av sex enkla index som reagerar på surhet: andelen dagsländor, andelen flugor, antal taxa av snäckor antal taxa av dagsländor, det engelska AWIC-indexet och andelen predatorer i provet.

DJ-index – övergödning

Ett multimetriskt index för eutrofiering som är uppbyggt av fem delindex. Indexen är: antal taxa av dag-, bäck- och nattsländor, andelen kräftdjur, andelen dag-,bäck- och nattsländor, ASPT och Saprobie-index (Saprobie-indexet bedömer bottendjurens känslighet för övergödning och syrebrist).

BQIm

Detta index används i kustvatten och skiljer sig från BQI som användes i sjöar. Det basers på prover från mjuka bottnar och precis som i sjöar är det arternas känslighet för störning som bedöms. 

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: Bottenfauna i sjöar – vägledning för statusklassificering

Havs- och vattenmyndigheten: Bottenfauna i vattendrag – vägledning för statusklassificering