Utgångspunkt för att vända trend

”Utgångspunkt för att vända en trend” är en särskild miljökvalitetsnorm för grundvatten. Den ska fastställas om en betydande och ihållande uppåtgående trend av ett förorenande ämne har identifierats i miljöövervakningens analysresultat.

​Värdet för utgångspunkt för att vända trend, fastställs till en koncentration som utgör en procentandel av det fastställda riktvärdet för föroreningen. Vid denna nivå ska myndigheter och kommuner vidta de åtgärder som anges i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för att vända den uppåtgående trenden i koncentrationen av förorenande ämnen, grupper av förorenande ämnen eller föroreningsindikatorer (enligt SGU-FS 2013:2).

Syftet med utgångspunkt för att vända trend är att förhindra att riktvärdet överskrids och grundvattenförekomsten får otillfredsställande status. Anledningen till att detta finns för grundvatten men inte ytvatten är att omsättningstiden för grundvatten är mycket långsammare än för ytvatten och det i många fall är mycket svårt att få bort en förorening som nått grundvattnet. Därför är det viktigt att börja förhindra tillförsel av föroreningar tidigare än vad som krävs för ytvatten.

Utgångspunkt för att vända trend kan gälla för en grundvattenförekomst eller en grupp av grundvattenförekomster, ett vattendistrikt, svensk del av ett internationellt avrinningsdistrikt eller på nationell nivå  (SGU-FS 2013:2).

Man kan säga att utgångspunkt för att vända trend har två delar:

  • Den ena delen är miljökvalitetsnormen som heter ”utgångspunkt för att vända trend” (på motsvarande sätt som t.ex. miljökvalitetsnormen ”god kemisk grundvattenstatus”).
    Denna har Vattenmyndigheterna valt att fastställa för de grundvattenförekomster som har en signifikant uppåtgående trend. I en grundvattenförekomst med denna miljökvalitetsnorm ska åtgärder vidtas för att vända den uppåtgående trenden. Ingen ytterligare påverkan får ske som leder till att halten av det aktuella ämnet ökar.
  • Den andra delen av utgångspunkt för att vända trend,  är själva värdet som anger vid vilken halt man ska vidta åtgärder för att se till att halterna sjunker. De värden för utgångspunkt för att vända trend som visas i tabellen är fastställda som miljökvalitetsnormer enligt Länsstyrelsens föreskrifter om miljökvalitetsnormer. Värdena gäller för samtliga grundvattenförekomster, om det inte finns lokalt framtagna värden för ”utgångspunkt för att vända trend”. Om det finns lokala värden gäller dessa istället för de nationellt framtagna värdena. När det finns lokalt värde för ”utgångspunkt för att vända trend” för en grundvattenförekomst visas dessa tydligt i VISS.

I tabellen anges de värden för utgångspunkter för att vända trend som är nationellt framtagna och återfinns i bilaga 1 till SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2). Tabellen inkluderar även utgångspunkter för att vända trend för koppar, krom, nickel och PFAS. Dessa har tagits fram av Vattenmyndigheterna själva. Värdena för dessa tillkommande ämnen är framtagna enligt förfarandet angivet i bilaga 3 till SGU:s föreskrifter. Naturliga bakgrundshalter och användning av grundvatten för dricksvattenförsörjning beaktades när riktvärdena togs fram.

Nationellt framtagna värden för miljökvalitetsnormen Utgångspunkt för att vända trend

ParameterEnhetUtgångspunkt för att vända trend