Geometrisk noggrannhet på avgränsning

Den geometriska avgränsningen av grundvattenförekomsterna baseras på kartmaterial.  

Det övergripande syftet med vattenförvaltningsarbetet är att nå god kvalitet och tillräcklig kvantitet för alla vatten. Eftersom Sverige har så många vattenområden har en avgränsning i vattenförekomsterna gjorts för de vatten vi arbetar med. Hur noggrant grundvattenförekomsten avgränsats ska anges som God eller Översiktlig (GOOD eller GENERAL).

Definition av parameter

Den geometriska avgränsningen av grundvattenförekomsterna i klass ”God” baseras på kartmaterial i skala 1:50 000. Övriga avgränsningar är skattningar med lägre noggranhet.