Badplatser

Enligt det nya badvattendirektivet skall badplatser med många badande under säsongen årligen registreras och vattenkvaliteten övervakas.

Utpekade områden

Kommunerna ska årligen föra och uppdatera register över badplatser med många badande (200 personer i snitt dagligen under säsongen).

För varje badplats ska det finnas:

  • en kontrollplan för kvalitetskontroll,
  • en badvattenprofil med beskrivning av badplatsen, föroreningskällor, risken för blomning av cyanobakterier, risk för utbredning av makroalger och alger samt placering av kontrollpunkter.

På badplatserna ska finnas, förutom information om badplatsen och aktuell vattenkvalitet, även information om badvattenförvaltning och vägledningsdokument.

Klassificering

Badvattnet ska klassificeras som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dålig kvalitet. Provtagning, bedömning och klassificering omfattar förorening med tarmbakterier.

Särskilda krav

I enlighet med badvattendirektivet ska vatten som har pekats ut som badvatten i medlemsstaterna uppnå åtminstone tillfredsställande badvattenkvalitet senast vid slutet av 2015 års badsäsong. Badvattendirektivet har genomförts i Sverige främst genom bestämmelser i badvattenförordningen och Naturvårdsverkets badvattenföreskrifter (NFS 2008:8), som sedan ersatts av Havs-och vattenmyndighetens badvattenföreskrift (HVMFS 2012:14).

För alla ytvattenförekomster som helt eller delvis utgör badvatten enligt badvattenförordningen har vattenmyndigheten fastställt kravet att badvattnet i vattenförekomsten senast den 22 december 2015 ska ha tillfredsställande badvattenkvalitet. Det innebär att den del av vattenförekomsten som av kommunen har förklarats som badvatten ska uppnå tillfredsställande kvalitet i enlighet med 7 § badvattenförordningen och de specificerade kraven på badvattenkvalitet i Naturvårdsverkets badvattenföreskrifter (HVMFS 2012:14)). Kraven ska uppnås senast 2015.

Mer information

EUR-Lex: Rådets direktiv 2006/7/EG om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 1976/160/EEG

Sveriges Riksdag: Vattenförvaltningsförordningen 2004:660

Havs- och vattenmyndigheten: Föreskrifter och allmänna råd (HVMFS 2012:14) om badvatten med uppdateringar.

Havs- och vattenmyndigheten: Vägledning om badvatten, frågor och svar, med mera.