Anslutna akvatiska ekosystem

Akvatiska ekosystem finns i ytvatten som bäckar, åar, sjöar och havsvikar. Ett anslutet akvatiskt ekosystem är också beroende av grundvatten.

Ett anslutet akvatiskt ekosystem definieras som ”ekosystem i ytvatten som genom hydraulisk kontakt med en grundvattenförekomst utbyter betydande mängder vatten med denna” (SGU-FS 2013:1 §3).

Ett anslutet akvatiskt ekosystem är beroende av en viss tillförsel av grundvatten. Det akvatiska ekosystemet kan vara beroende av en viss mängd vatten eller en viss kvalitet på vattnet.
Begreppet ”betydande mängder vatten” är kopplat till effekten av vattentillförseln. För att det ska räknas som ett anslutet akvatiskt ekosystem ska grundvattentillförseln ha betydelse för ytvattenförekomstens statusklassning. En grundvattenförekomst kan alltså ha kontakt, det vill säga utbyta vatten, med en ytvattenförekomst utan att ytvattenförekomsten klassas som ett anslutet akvatiskt ekosystem.

Riskbedömning för grundvattenförekomst

Om det finns anslutna akvatiska ekosystem som hör till en grundvattenförekomst ska en riskbedömning för grundvattenförekomsten göras. Riskbedömningen ska göras med hänsyn till hur stor risken är att mänsklig påverkan på grundvattenförekomsten kan få negativa effekter i ytvattenförekomsten. På samma sätt ska statusklassificering för grundvattenförekomsten ta hänsyn till om utströmning av grundvatten till en ytvattenförekomst leder till dålig status i ytvattenförekomsten.

Om akvatiskt ekosystem inte är identifierat

Om det står i modulen i VISS att ”inget anslutetakvatiskt ekosystem har identifierats” innebär det att den kartläggningen som gjorts hitills inte har medfört att något anslutet akvatiskt ekosystem har identifierats. Det kan ändå finnas sådana. 
Vid en tillståndsansökan som kan påverka en grundvattenförekomst krävs ett underlag som visar vilka ytvattenförekomster som kan beröras och i vilken omfattning de berörs

Anslutna akvatiska ekosystem (sgu.se)