Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, 2004-2015

De hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna är stödfaktorer till de biologiska kvalitetsfaktorerna och används endast i statusklassningen om både de biologiska och fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorerna klassificerats som hög status.

Anledningen till detta är att syftet med vattenförvaltningen är att biologin ska må bra. Om biologin är måttlig eller sämre spelar det ingen roll vad de fysikaliskkemiska eller hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna visar.

Beroende på vattentyp är det olika kvalitetsfaktorer som ingår i bedömningen. Se markering med kryss i tabellen. För varje kvalitetsfaktor i en viss vattenförekomst ingår särskilda parametrar att gå efter.

 KvalitetsfaktorerSjöar Vattendrag Kustvatten och vatten i
övergångszon
Konnektivitet xx 
Hydrologisk regim xx 
Morfologiska förhållanden xx 

Mer information

I Naturvårdsverkets handbok 2007:4 beskrivs klassificeringsprocessen och i bilaga C redogörs för hur de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna skall klassificeras. Denna handbok samt en sammanställning av alla föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Naturvårdsverket: Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2008:1) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (naturvardsverket.se)