Nationell miljöövervakning

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) och Naturvårdsverket (NV) har ett delat övergripande ansvar för miljöövervakningen i Sverige. HaV ansvarar för all vattenrelaterad miljöövervakning och Naturvårdsverket ansvarar för övervakning av miljögifter och all övervakning i luft och på land. De driver nationella övervakningsprogram som ska ge en översiktlig bild av miljötillståndet.

Statens geologiska undersökning (SGU) har ansvar för grundvattenfrågor i Sverige och gör egna undersökningar. De gör även nationell grundvattenövervakning på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV).  

Länsstyrelserna ansvarar för regional miljöövervakning som samordnas med den nationella. Länsstyrelserna har även ansvar för att den miljöövervakning som sker i kommunernas regi samordnas med den regionala och nationella övervakningen.

Programområden

Övervakningen är indelad i tio programområden:

  1. Hälsorelaterad
  2. Sötvatten
  3. Våtmark
  4. Kust och hav
  5. Landskap
  6. Jordbruksmark
  7. Skog
  8. Luft
  9. Fjäll
  10. Miljögiftssamordning

Metodsamordning

För att samordna vilka metoder som används, så att resultat från olika program ska kunna jämföras, publicerar Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten undersökningstyper. En undersökningstyp beskriver detaljerat hur en parameter ska mätas och vilka kvalitetskrav som finns att ta hänsyn till. På Havs- och Vattenmyndighetens webb finns undersökningstyper för programområdena sötvatten samt kust och hav. 

Bedömningsgrunderna har också information om vilken kvalitet som krävs för att data från miljöövervakningen ska kunna användas för statusklassificeringen. 

Samordning av datahantering

En av Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets uppgifter är att se till att data från miljöövervakningen lagras och tillgängliggörs för alla som är intresserade av den. Det finns avtal med ett antal så kallade nationella datavärdar som tillgängliggör data. De viktigaste datavärdarna för vattenrelaterade övervakningsdata är SLU (sötvatten), SMHI (kustvatten) och SGU (grundvatten samt miljögifter i biota och sediment).