Bedömning av ekologisk status eller potential

Styrande för bedömningen av den ekologiska statusen är de biologiska kvalitetsfaktorer som beskriver växt och djurlivet i vattenförekomsten.

Utöver de biologiska kvalitetsfaktorerna klassificeras även stödjande kvalitetsfaktorer som beskriver fysikaliska-kemiska egenskaper i vattnet, särskilda förorenande ämnen samt hydromorfologi.

Statusen bedöms i en femgradig skala genom att data för en kvalitetsfaktor jämförs med referensförhållanden för den typ av vatten man bedömer. Om en betydande påverkan identifierats för ett vatten ska de kvalitetsfaktorer som är känsligast för just denna påverkan användas för att bedöma konsekvenserna i vattenmiljön.

Utgångspunkten är i de flesta fall att god status ska uppnås och att statusen inte får försämras. Målet är alltså inte att uppnå referensförhållanden, utan snarare en acceptabel nivå av påverkan där ekosystemets struktur och funktion inte är väsentligt förändrade jämfört med referensförhållanden.

De stödjande kvalitetsfaktorerna kan inom vissa ramar användas för att justera den status som påvisas av biologin. De används dessutom i bedömningen av hur tillförlitligt resultatet av statusklassificeringen är. För vissa biologiska kvalitetsfaktorer ingår även användande av fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i bedömningen av om den observerade statusen påverkats av mänskliga aktiviteter

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: Statusklassning av ytvatten

Vattenmyndigheterna: Tillståndet i vattnet