Vågexponering

I grundare kustvatten har vågexponeringen en stor inverkan på vilka växter och djur som förekommer naturligt. Särskilt fastsittande växter och djur påverkas och vågexponeringen är starkt förknippad med bottensubstratet.

Vattenförekomsterna indelas i sex stycken typkategorier;

  • Mycket utsatt
  • Utsatt
  • Mindre utsatt
  • Skyddat

Kortfattad förklaring av typerna

Mycket utsatt

Öppen kustlinje vänd mot den vanligaste vindriktnigen, utsatt för oceaninsk dyning utan skydd från öar eller grundområden. Även utsatta områden med ”lång sträcka öppet vatten som vinden kan ta tag i” (=fetch) och frånvända den förhärskande vindriktningen. 

Exempel: Norra Bohulslän yttre öar samt östra Gotland.

Utsatt

Vanligaste vindriktningen är mot kusten, det finns dock ett visst skydd från yttre grundområden. Ej utsatt för oceanisk dyning. Kan vara frånvänd om det förekommer stark vind och lång fetch.

Exempel: Ytterskärgård eller all svensk kust som saknar skärgård.

Mindre utsatt

Öppen kust som är vänd bort från vanligaste vindriktningen och utan lång fetch där stark vind kan förekomma. Exempel: Bottenhavets inre områden.

Skyddat

Begränsad fetch. Kusten kan ligga mot vanligaste vindriktningen men med kort fetch.  

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: Kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20)

SMHI: Indelning av Svenska Övergångs- & Kustvatten i typer enligt Ramdirektivet för Vatten, SMHI Dnr. 2002/1796/1933