Kontakt mellan ytvatten och grundvatten

Det sker utbyte av vatten mellan ytvattenförekomster och grundvattenförekomster. I vissa fall kan det till exempel påverka statusklassificeringen av grundvatten. Här berättar vi om hur vi inom vattenförvaltningen tar fram information om kontakt mellan ytvatten och grundvatten.

Vatten rör sig i ett kretslopp där det ibland är i atmosfären, ibland som grundvatten i marken och ibland som ytvatten i sjöar, vattendrag och hav. Ytvatten och grundvatten hänger alltså ihop. Det påverkar naturligtvis arbetet inom vattenförvaltningen. Mänsklig påverkan på en grundvattenförekomst kan till exempel få följdeffekter på en ytvattenförekomst. Även det motsatta kan inträffa.

Informationen som finns i VISS om kontakt mellan ytvattenförekomster och grundvattenförekomster kan vara framtagen på olika sätt. De metoder som används är geografisk, skrivbordsbaserad eller fältverifierad metod.

  • Geografisk metod innebär att kontakten mellan yt- och grundvattenförekomst är baserad på de aktuella förekomsternas geografiska utbredningar. Om geometri för en grundvattenförekomst överlappar geometri för en ytvattenförekomst har det klassats som att de har kontakt med varandra. Inga hydrogeologiska bedömningar har gjorts i dessa fall.
  • Skrivbordsbaserad metod innebär att kontakten är kontrollerad genom en skrivbordsbaserad undersökning. Det har alltså gjorts en hydrogeologisk bedömning utifrån tillgängligt kartmaterial och annan generell information.
  • Fältverifierad metod innebär att kontakten är kontrollerad genom fältbaserade undersökningar. Denna metod anges när det finns fullgott underlag till stöd för att det sker ett vattenutbyte mellan yt- och grundvattenförekomsterna. Det underlaget ska inkludera platsspecifik information och alltså inte enbart bygga på kartunderlag eller annan generell information.

Normalt finns också en referens i VISS som berättar mer om metoden och när den gjordes.

När det sker ett betydande utbyte av vatten mellan en grundvattenförekomst och en ytvattenförekomst utgör ytvattenförekomsten ett så kallat anslutet akvatiskt ekosystem till grundvattenförekomsten.

Då påverkas riskbedömningen och statusklassificeringen av grundvattenförekomsten av tillståndet i ytvattenförekomsten.