Internationell miljöövervakning

Sverige genomför miljöövervakning av vattenmiljöer enligt internationella överenskommelser i OSPAR och HELCOM.

Det nationella programet för övervakning av havsmiljön är anpassat för att motsvara kraven från de internationella samarbetsorgan, HELCOM och OSPAR, som arbetar med att förbättra havsmiljöerna i Östersjön respektive Nordsjön.

Oslo – Paris kommisionen från 1992 (OSPAR) är det internationella samarbetsorgan som nu reglerar hur den marina miljön i nordöstra Nordsjön ska skyddas. I konventionen, själva överenskommelsen, är arbetet indelat i sex delar och omfattar; skydda och bevara biologiska mångfalden, övergödning, farliga ämnen, havsbaserad olje- och gasindustri, radioaktiva ämnen samt övervakning och utvärdering. Sedan 1995 har det funnits en gemensam strategi för övervakning av havsområdena i de berörda länderna.

Helsingforskommisionen (HELCOM) är det samarbetsorgan, mellan östersjöns kustländer och europeiska miljöbyrån (EEA), som leder abetet med Helsingforskonventionen. Konventionen är den överenskommelse som länderna träffat som syftar till att arbeta mot all slags förorening av, och att återställa och skydda, havsmiljön i Östersjön. I konventionen prioriteras övergödning, farliga ämnen, land- och havstransport, miljöpåverkan från fiskenäringen, skydd av den biologiska mångfalden i hav och kust samt att genomföra den gemensamma aktionsplanen för Östersjön. En av förutsättningarna för detta är att övervakning av utsläpp till Östersjön, via så väl punktkällor som diffusa källor, görs på ett korrekt och vetenskapligt sätt av medlemsländerna. Sedan 1992 finns Cooperative Monitoring in the Baltic Marine Environment (COMBINE) som reglerar hur övervakning av utsjö och kustområden ska ske och att det sker lika dant i alla berörda länder. 

European environment information and observation network (EIONET) är ett samarbetsorgan mellan Europeiska miljöbyrån (EEA) och medlemsländer i EU. Syftet med EIONET är att tillhandahålla kvalitetssäkrad data, information, expertis och att utvärdera miljötillstånd och vilka krafter som driver miljöpåverkan i nationell och europeisk skala. Detta ska utgöra underlag för beslutsfattare i miljöfrågor. EIONET samlar in kvalitetssäkrad miljöinformation från medlemsländerna.