Ljusförhållanden

Hur djupt solljus kan tränga ned i vattnet är viktigt för till exempel djuputbredningen av vattenväxter men även för temperaturförhållanden i vattnet.

Parameterbeskrivning

Ljusförhållanden bedöms med parametern siktdjup. Siktdjup provtas genom att man mäter vid vilket djup en rund, vit skiva med 25 centimeters omkrets inte längre kan ses från vattenytan. Metoden utvecklades av italienaren Secchi på 1800-talet och resultatet kallas därför ibland för Secchidjup eller Secchidisk-djup. Metoden är enkel och gammal. Det kan därför finnas data långt bak i tiden att jämföra med.

Vattnets genomskinlighet beror dels på mängden lösta ämnen, som järn eller humusämnen som färgar vattnet, dels på antalet partiklar i vattnet. Dessa partiklar kan vara oorganiska som till exempel lera men också organiskt ej nedbrutet material eller levande små organismer, till exempel encelliga alger, som flyter omkring i vattnet.

Klassificering av siktdjup i kustvatten och vatten i övergångszon ska baseras på data från månatliga mätningar sommartid (juni-augusti) under en treårsperiod. I sjöar behövs data från minst ett år när mer än fyra mätvärden finns från perioden maj-oktober eller tre år när mätning endast sker i augusti.