Kraftigt modifierat vatten

För att nå miljökvalitetsnormen god ekologisk status krävs ofta att åtgärder genomförs vid de verksamheter som påverkar vattnet. Om dessa åtgärder påverkar den samhällsnytta som verksamheten skapar på ett alltför omfattande sätt, kan vattnet istället förklaras som en kraftigt modifierad vattenförekomst (KMV). Ett exempel på verksamhet som skapar sådan samhällsnytta och påverkar vattnet är storskalig vattenkraft, som är en värdefull form av energiproduktion.

Kraftigt modifierad vattenförekomst | Vattenmyndigheterna