Fisk- och musselvatten


Fiskvattendirektivet och skaldjursdirektivet upphörde att gälla 2013.
Kvalitetskraven för områden för skydd av ekonomiskt betydelsefulla arter har ersatts av kraven i vattendirektivet.

Kvalitetskraven finns fortfarande kvar i svensk lagstiftning via förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Mer information

Sveriges Riksdag: Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Naturvårdsverket: Förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Länsstyrelsen i Västra Götalands län: Förteckning över musselvatten som ska skyddas
enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten