Nitratkänsliga områden

Nitratdirektivet föreskriver att medlemsländerna ska peka ut områden särskilt känsliga för nitratbelastning. Utpekade vattenområden ska ingå i vattendirektivets register över skyddade områden.
Följ länkarna nedan för att läsa mer om utpekade områden och bestämmelser om miljöhänsyn.

Mer information

EUR-Lex: Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket

Jordbruksverket: Information om nitratkänsliga områden

Jordbruksverket: Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring; (SJVFS 2015: 21)