Effekt av åtgärden

  1. Effektparametrar – Effekter på enskilda förorenande ämnen. Här registreras om effekten på ämnet i fråga är en ökning eller minskning med en viss mängd per år.
  2. Övriga effekter – Här skall kvantifierbara effekter på andra parametrar än kemiska registreras. Till exempel ökning/minskning av habitat till följd av fysisk åtgärd.
  3. Andra effekter – Fritextfält för beskrivning av effekter som inte faller in under ovanstående kategorier.

Åtgärdens livslängd

Åtgärdens livslängd gäller åtgärdens fysiska livslängd, det vill säga den period under vilken åtgärden har effekt. Åtgärdens livslängd används för de ekonomiska beräkningarna, som tar hänsyn till investerings- och driftskostnader, räntor och avskrivning. Av bland andra dessa skäl får ingen åtgärd anges ha längre livslängd än maximalt 50 år.  

Åtgärdens start- och slutår för genomförandefasen anges i år, det vill säga det år genomförandet av åtgärden påbörjas respektive avslutas.

Åtgärdens effektplats eller effektområde.

Den plats där åtgärden har effekt. Vilka typer av platser som kan anges för den enskilda åtgärden beror på vilken åtgärdskategori den tillhör.