Ekologisk status och potential

Vid statusklassificering av vattenförekomster gör man en bedömning av status för växt- och djurarter i och kring vattnet. En bedömning görs även om vattenförekomsten är fysiskt förändrad.

God ekologisk status

Ekologisk status ger en bedömning av status för  växt- och djurarter jämfört med ett referensförhållande. Orsaken till att vattenförekomster i sjöar och vattendrag inte uppnår god status skiljer sig åt. Problembilden ser olika ut beroende på var i Sverige en vattenförekomst är belägen och vilken påverkan det utsätts för. Övergödning, försurning, fysiska förändringar och miljögifter är de vanligaste miljöproblemen som ligger till grund för att många vattenförekomsters ekologiska förhållanden är negativt påverkade.

Klassificering

Statusklassificering och fastställning av miljökvalitetsnormer:   

  • För de ytvattenförekomster som har klassificerats till hög ekologisk status har miljökvalitetsnormen fastställts till hög ekologisk status
  • För de ytvattenförekomster som har klassificerats till god ekologisk status har miljökvalitetsnormen fastställts till god ekologisk status.
  • För de ytvattenförekomster som har klassificerats till sämre än god ekologisk status har miljökvalitetsnormen i de flesta fall fastställts till god ekologisk status med undantag i form av en tidsfrist till den 22 december 2027 eller i vissa fall till den 22 december 2033.  

God ekologisk potential 

För ytvattenförekomster som har förklarats som kraftigt modifierade och konstgjorda vattenförekomster bedöms ekologisk potential istället för ekologisk status. Vid bedömningen av ekologisk potential ställs lägre krav på växt- och djurlivet.

En konstgjord eller kraftigt modifierad vattenförekomst, där alla åtgärder har vidtagits som har en betydande ekologisk nytta och som inte har en betydande negativ inverkan på miljön i stort eller på den verksamhet som ligger till grund för att vattenförekomsten har förklarats som konstgjord eller kraftigt modifierad, kan fastställas till att ha god ekologisk potential. 

Under 2016–2018 har miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster som är kraftigt modifierade på grund av vattenkraft setts över. Beslut om reviderade miljökvalitetsnormer togs av samtliga vattendelegationer i mars 2019.