Kemisk status grundvatten

Den kemiska kvaliteten hos en grundvattenförekomst klassificeras till ”God” eller ”Otillfredsställande”.

Enligt SGU:s föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering för grundvatten (SGU-FS 2013:2) ska Vattenmyndigheten meddela miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster som vid kartläggning och analys bedömts

  • vara utsatta för risk att inte uppnå god kemisk grundvattenstatus till nästföljande målår eller
  • vara utsatt för risk att inte bibehålla god kemisk grundvattenstatus till nästföljande målår.

Om en grundvattenförekomst inte bedömts vara i risk behöver inga miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten fastställas enligt SGU:s föreskrifter. Vattenmyndigheten har dock valt att fastställa miljökvalitetsnormer för samtliga grundvattenförekomster. För de grundvattenförekomster där det inte föreligger någon risk fastställs därför normen som god kemisk grundvattenstatus. Detta görs för att säkerställa att principen om försämringsförbudet upprätthålls och det blir också en konsekvent hantering i förhållande till hur normerna för ytvattenförekomster fastställs.

Miljökvalitetsnormen anger vad målsättningen för grundvattenförekomsten är: God kemisk grundvattenstatus.
För att förstå vad normen innebär mer konkret får man titta på de riktvärden som fastställts för grundvattenförekomsten. Riktvärdena är en del av själva miljökvalitetsnormen och kan till exempel användas i en prövningssituation. Ett riktvärde ska i princip inte överskridas.

Undantag

För grundvattenförekomster där nuvarande kemisk grundvattenstatus är otillfredsställande, har undantag medgetts för det eller de ämnen eller ämnesgrupper som förorsakar detta, i form av en tidsfrist till den 22 december 2027.