God miljöstatus för havsmiljön

God miljöstatus är definitionen av det tillstånd som vi ska arbeta för att nå i svensk havsmiljö.

Havsmiljödirektivet definierar god miljöstatus som ett tillstånd där haven är friska och produktiva och där användningen av den marina miljön är hållbar. Det marina ekosystemets arter, samhällen, livsmiljöer och funktioner ska skyddas och bevaras, samtidigt som människans behov av resurser tillgodoses.

Definitionen av vad som är god miljöstatus i svenska vatten för Nordsjön och Östersjön presenteras i VISS. Det är beslutat genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2012:18 bilaga 2 del A och del B.

Deskriptorer

Beskrivningen av god miljöstatus delas in i elva deskriptorer. Ett exempel på en deskriptor är ”Övergödning”.

Kriterier

Varje deskriptor är indelad i ett eller flera kriterier. Kriterier är beskrivningar av vilka förhållanden god miljöstatus innebär inom den deskriptor de hör till.

Indikatorer

Varje kriterium ska ha indikatorer (saknas ännu på några). Indikatorerna är vad man mäter/undersöker i miljöövervakningen för att kunna bedöma uppfyllelsen av de förhållanden som anges i kriteriet. En indikator kan vara t.ex. koncentration av kväve eller utbredning av tumlare.

Bedömningsområden

Varje indikator ska ha ett fastställt bedömningsområde (saknas ännu på många). Bedömningsområdet är det område inom vilket indikatorn är relevant och ska användas för att bedöma uppfyllelsen av kriteriet. Bedömningsområdet för respektive indikator är en kombination av de områden som Sveriges havsvatten har delats in i enligt havsmiljödirektivet.

Funktionell från

Funktionell från anger vilket årtal indikatorn planeras ha ett fastställt bedömningsområde så att den är funktionell och kan börja användas.

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: God miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön (HVMFS 2012:18)