Hydrologisk regim

Kvalitetsfaktorn hydrologisk regim avspeglar förändringar orsakade av vattenreglering. Det naturliga mönstret av när och hur mycket vatten som flödar genom vattenförekomsten påverkas direkt av regleringen.

Parametrar för klassificering

Klassificering kan ske på bas- och fördjupad nivå. Parametrarna som ingår visas i tabellen.

 NivåSjöar Vattendrag 
Basnivå • Föreskriven regleringsamplitud• Flödesregleringens påverkan på vattendrag
Fördjupad nivå• Påverkan på vattenståndsförändringar • Antal flödestoppar per år
• Dundee Hydrological Regime Assessment Model (DHRAM)

Statusklassning av hela avrinningsområden

SMHI genomförde 2007 en sammanställning av flödesstatistik för medelstora och stora vattendrag i Sverige. Den sammanställningen innehåller även bedömning av regleringens påverkan på flödet.

Så går det till

Statusklass för sjöar bestäms av hur stor regleringsamplituden är, det vill säga hur mycket en sjö påverkas av regleringen. När det är stora skillnader mellan den föreskrivna och den verkliga regleringen finns det anledning att i stället göra en fördjupad klassificering som tar hänsyn till den reglering som sker i praktiken. Det lättaste sättet att få information om hur mycket en sjö påverkas av reglering är att ta del av tillåten regleringsamplitud i dammregister (SMHI), vattendomar eller tillstånd till vattenverksamhet. Klassificering av flödesregleringens påverkan på vattendrag görs med hjälp av tre delparametrar: regleringsgrad, förändrad medelhögvattenföring (MHQ) och reducerad medellågvattenföring (MLQ).

Mer information

Metoder och tillvägagångssätt beskrivs mer i detalj i Naturvårdsverkets handbok 2007:4, bilaga C, kapitel 3.