Vattendragets lutning

Vattendrags lutning bestämmer hastigheten på vattnet. Flödeshastigheten påverkar många faktorer som syrehalt, temperatur och transport av sediment. Flora och fauna är sällan desamma i snabbflytande som i långsamt flytande vattendrag eftersom olika typer av anpassningar krävs för dessa skilda habitat.

​Vattendragen delas in i tre grupper efter lutning (bokstäver inom parantes används för kodbeteckningen):

  • flacka vattendrag med en lutning på mindre än 0,1 procent (F),
  • medellutande vattendrag på mellan 0,1 och 2 procents lutning (M) och
  • branta vattendrag med en lutning på större än 2 procent (B).

Vattendragets lutning infördes som nytt kriterium med i och med Havs och vattenmyndighetens föreskrift Kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20) . Det har inte använts i vattenförvaltningens två första perioder.