Kustvatten

Landets kustvatten är indelade i 25 kustvattentyper.

Kustvattnen och vattnen i övergångszon har delats in i typer med hjälp av medeldjup, omblandning, salthalt, vågexponering, vattenutbyte, bottenmaterial och isdagar.

Den aktuella typologin är i princip oförändrad från tidigare föreskrift förutom att de två vatten som beskrevs som vatten i övergångszon nu klassas som kustvatten.

Illustration i form av Sverigekarta med utplacerade siffror nummer 1 till 25. Siffrorna hänvisar till numrerad lista som följer nedan.
Sveriges kustvattentyper

 1. Västkustens inre kustvatten. 
 2. Västkustens fjordar. 
 3. Västkustens yttre kustvatten. Skagerrak. 
 4. Västkustens yttre kustvatten. Kattegatt. 
 5. Södra Hallands och norra Öresunds kustvatten.
 6. Öresunds kustvatten. 
 7. Skånes kustvatten. 
 8. Blekinge skärgård och Kalmarsund, inre kustvatten.
 9. Blekinge skärgård och Kalmarsund, yttre kustvatten. 
 10. Ölands och Gotlands kustvatten. 
 11. Gotlands nordvästra kustvatten.
 12. Östergötlands och Stockholms skärgård, mellankustvatten. 
 13. Östergötlands inre kustvatten. 
 14. Östergötlands yttre kustvatten. 
 15. Stockholms skärgård, yttre kustvatten. 
 16. Södra Bottenhavet, inre kustvatten 
 17. Södra Bottenhavet, yttre kustvatten. 
 18. Norra Bottenhavet, Höga kusten, inre kustvatten. 
 19. Norra Bottenhavet, Höga kusten, yttre kustvatten. 
 20. Norra Kvarkens inre kustvatten. 
 21. Norra Kvarkens yttre kustvatten. 
 22. Norra Bottenviken, inre kustvatten. 
 23. Norra Bottenviken, yttre kustvatten. 
 24. Stockholms inre skärgård och Hallsfjärden. 
 25. Göta älvs- och Nordre älvs estuarie.  

Mer information

Havs- och Vattenmyndigheten: I Kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20) bilaga 2 finns samtliga kustvattentyper beskrivna.

SMHI: Indelning av Svenska Övergångs- & Kustvatten i typer enligt Ramdirektivet för Vatten, SMHI Dnr. 2002/1796/1933

VISS-Hjälp: Läs fördjupad information om

 • medeldjup
 • omblandning
 • salinitet
 • vågexponering
 • vattenutbyte
 • bottensubstrat
 • isdagar.