Sjöar och vattendrag

Vattendrags- och sjövattenförekomsterna delas först in i en av fyra biogeografiska regioner. För sjöar används sedan ytterligare tre kriterier för typindelning: alkalinititet, medeldjup och humushalt. För vattendrag används  tillrinningsområdets storlek och vattendragets lutning.

Siffror och boktstäver inom parantes nedan används för vattenförekomstens typkod i VISS. Till exempel får ett vattendrag i norra Sverige som ligger under 200 meter över havet, har ett tillrinningsområde mindre än 100 kvadratkilometer och en medelstor lutning på 0,15 procent, typkoden 2LM.

Sjöar

Regionsindelning

I den aktuella typologin, som skiljer sig åt från den typologi som använts under de två första vattencyklerna, indelas Sverige i fyra regioner.

 • södra Sverige (1)
 • norra Sverige < 200 meter över havet (2)
 • norra Sverige 200 – 800 meter över havet (3)
 • norra Sverige  > 800 meter över havet (4)

Medeldjup

Sjöar delas in i tre grupper utefter medeldjupet. 

 • grunda sjöar som har medeldjup mindre än 3 meter (G),
 • en mittengrupp där medeldjupet är 3-15 meter (M) och
 • djupa sjöar där medeldjupet mer än 15 meter (D).

Alkalinitet (buffertkapacitet)

 • lågalkalina (L) med alkalinitet på mindre än eller lika med 1 miliekvivalent per liter,
 • högalkalina (H) med värden över 1 miliekvivalent per liter. 

Humus (vattenfärg)

 • klara sjöar med humushalt mindre än eller lika med 30 milligram platina per liter (K)  vilket motsvarar en absorbans vid 420 nanometer ≤ 0,06
 • bruna sjöar med humushalt över 30 milligram platina per liter (B) motsvarande en absorbans vid 420 nanometer > 0,06.

Vattendrag

Regionsindelning

Regionsindelningen för vattendrag är samma som för sjöar.

Tillrinningsområdets storlek

Vattendragen delas in i tre grupper baserat på tillrinningsområdets yta

 • tillrinningsområden som är mindre än 100 kvadratkilometer (L),
 • mellanstora tillrinningsområden, 100-1000 kvadratkilometer (M) och
 • stora tillrinningsområden, större än 1000 kvadratkilometer (S).

Vattendragets lutning

Vattendragen delas även in i tre grupper efter hur stor deras lutning är. 

 • flacka vattendrag med en lutning på mindre än 0,1 procent (F),
 • medellutande vattendrag, mellan 0,1 och 2 procent lutning (M) och
 • branta vattendrag med en lutning större än 2 procent (B).

Mer information

Havs- och Vattenmyndigheten: I Kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20) finns information om indelningskriterier för typtillhörighet för sjöar, vattendrag och kustvatten samt gruppering av vattenförekomster. 

Naturvårdsverket: I (NFS 2006:1) om kartläggning och analys av ytvatten (naturvardsverket.se) som nu är upphävd finns information om tidigare version av typindelningskriterier.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.