Sjöar och vattendrag

Vattendrags- och sjövattenförekomsterna delas först in i en av fyra biogeografiska regioner. För sjöar används sedan ytterligare tre kriterier för typindelning: alkalinititet, medeldjup och humushalt. För vattendrag används  tillrinningsområdets storlek och vattendragets lutning.

Siffror och boktstäver inom parantes nedan används för vattenförekomstens typkod i VISS. Till exempel får ett vattendrag i norra Sverige som ligger under 200 meter över havet, har ett tillrinningsområde mindre än 100 kvadratkilometer och en medelstor lutning på 0,15 procent, typkoden 2LM.

Sjöar

Regionsindelning

I den aktuella typologin, som skiljer sig åt från den typologi som använts under de två första vattencyklerna, indelas Sverige i fyra regioner.

 • södra Sverige (1)
 • norra Sverige < 200 meter över havet (2)
 • norra Sverige 200 – 800 meter över havet (3)
 • norra Sverige  > 800 meter över havet (4)

Medeldjup

Sjöar delas in i tre grupper utefter medeldjupet. 

 • grunda sjöar som har medeldjup mindre än 3 meter (G),
 • en mittengrupp där medeldjupet är 3-15 meter (M) och
 • djupa sjöar där medeldjupet mer än 15 meter (D).

Alkalinitet (buffertkapacitet)

 • lågalkalina (L) med alkalinitet på mindre än eller lika med 1 miliekvivalent per liter,
 • högalkalina (H) med värden över 1 miliekvivalent per liter. 

Humus (vattenfärg)

 • klara sjöar med humushalt mindre än eller lika med 30 milligram platina per liter (K)  vilket motsvarar en absorbans vid 420 nanometer ≤ 0,06
 • bruna sjöar med humushalt över 30 milligram platina per liter (B) motsvarande en absorbans vid 420 nanometer > 0,06.

Vattendrag

Regionsindelning

Regionsindelningen för vattendrag är samma som för sjöar.

Tillrinningsområdets storlek

Vattendragen delas in i tre grupper baserat på tillrinningsområdets yta

 • tillrinningsområden som är mindre än 100 kvadratkilometer (L),
 • mellanstora tillrinningsområden, 100-1000 kvadratkilometer (M) och
 • stora tillrinningsområden, större än 1000 kvadratkilometer (S).

Vattendragets lutning

Vattendragen delas även in i tre grupper efter hur stor deras lutning är. 

 • flacka vattendrag med en lutning på mindre än 0,1 procent (F),
 • medellutande vattendrag, mellan 0,1 och 2 procent lutning (M) och
 • branta vattendrag med en lutning större än 2 procent (B).

Mer information

Havs- och Vattenmyndigheten: I Kartläggning och analys av ytvatten (HVMFS 2017:20) finns information om indelningskriterier för typtillhörighet för sjöar, vattendrag och kustvatten samt gruppering av vattenförekomster. 

Naturvårdsverket: I (NFS 2006:1) om kartläggning och analys av ytvatten (naturvardsverket.se) som nu är upphävd finns information om tidigare version av typindelningskriterier.