Hydrologisk regim (2015-2021)

Kvalitetsfaktorn hydrologisk regim beskriver flöde och vattenståndsförändringar i sjöar och vattendrag.
I kustvatten motsvaras denna kvalitetsfaktor av hydrografiska villkor som beskriver till exempel tidvattenregim och strömmar.

Flödesregimen och förändringar av denna i vattendrag, sjöar och kustvatten påverkar biologin på många sätt. I vattendrag bestämmer vattenhastigheten hur bottensubstratet ser ut och därmed vilka djur som kan leva där. Mänsklig påverkan kan även ge ändringar i vilken tid på året som vatten flödar. Korttidsreglering kan ge stora ändringar i vattenstånd och flöde på bara några timmar, vilket många organismer inte är anpassade för. Ändringar i flöde ger också ändringar av transporten av näring och annat material av vikt för biologin.

Parametrar för klassificering

Parametrarna som ingår visas i tabellen.

KustvattenSjöarVattendrag
Tidvattenregim och vattenståndsvariationVattenståndsvariationSpecifik flödeseffekt
StrömningsförhållandenAvvikelse i vinter- eller sommarvattenståndVolymsavvikelse
VågregimVattenståndets förändringstaktFlödesförändringstakt
Sötvatteninflöde och vattenutbyteVattenståndets förändringstakt

Sammanvägning och dataunderlag

Många underlag, modeller och analyser av hydrologisk regim, till exempel påverkan av reglering på flöden, utförs av eller stöds av SMHI. 

Vid bedömning av hydrologisk regim är den sämsta parametern utslagsgivande, eftersom det räcker att en parameter är sämre än god för att det ska få omfattande negativa konsekvenser för biologin i vattnet.

Mer information

Havs- och vattenmyndigheten: Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2013:19)

SMHI: Vattenwebb

VISS-Hjälp: Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer, 2004-2015 .På denna sida beskrivs metoder som använts i vattenförvaltning till och med 2015.