Kontakt med ytvattensystem

I beskrivningen av grundvattenförekomster ska de förekomster som har ytvattenekosystem beroende av grundvattnet kopplade till sig letas upp och identifieras.

Arbete pågår med att utveckla metoder för bedömning av kvantitativ status. I metodutvecklingen ingår bland annat avgränsning och karaktärisering av grundvattenmagasin, en bedömning av magasinens tillrinningsområden, grundvattenbildning samt grundvattnets strömningsriktningar och koppling till ytvattensystem. Kartläggningen inriktas på större grundvattenmagasin i sand- och grusformationer. De regionala delprogrammen syftar till att öka kunskapen om grundvattenförekomsters grundvattenbildning.

Definition

Det anges i databasen VISS med Y för ja och med N för nej om sådana ytvattensystem finns respektive finns inte.
Så småningom kommer även kontaktplatserna för sådana anslutna akvatiska ekosystem att föras in i VISS.