Påverkanskällor

Modulen Påverkanskällor visar miljöproblem som varje ytvattenförekomst klassas efter. Påverkanskällan är det som orsakar miljöproblem. Miljöproblem, betydande påverkan och risk är begrepp som hänger ihop i detta sammanhang.

När det är ett miljöproblem

Mänsklig påverkan är betydande när den kan äventyra målet, om minst god status, alternativt, ingen försämring från hög till god status. Då har man ett miljöproblem och det är risk att vattenförekomsten inte uppnår god status i tid.

Första klassificeringen viktig

Riskbegreppet är dock vidare och omfattar även den ekonomiska analysen och förändringar i de näringar som utnyttjar vattenförekomsten. Alla vattenförekomster kan drabbas av miljöproblem men det är stor risk att vattenförekomster med status lägre än god, vid första statusklassificeringen, inte klarar minst god status år 2015.

Resultaten från den första statusklassificeringen är ett viktigt material för att hitta vattenförekomster som är i riskzonen.

Påverkansanalys

Påverkansanalysen är en annan viktig källa till vilka miljöproblem som vattenförekomster har och hur stora de är. En påverkansanalys enligt Vattenförvaltningsförordningen följer i stort den modell som benämns DIPSIR:

  1. drivkraft
  2. påverkan
  3. status
  4. inverkan
  5. respons

Den ger en bild av påverkan i ett lite vidare perspektiv med fokus på orsak och verkan.