Åtgärdshantering

I VISS visas de åtgärder som genomförts eller är planerade, samt förslag på kommande åtgärder som kan behövas för en bättre vattenkvalitet.

Åtgärderna är inte bindande, utan en del i långsiktig planering för bättre vatten.  Utöver det som finns i VISS kan det finnas fler åtgärder som av olika anledningar ännu inte blivit registrerade. Delar av underlaget är baserat på schabloner och modeller.

Det är viktigt att komma ihåg att vattenförvaltningen i sig är beroende av det åtgärdsarbete som görs inom andra verksamhetsområden, så som:  

  • kalkning
  • miljöskydd
  • kommunal VA-planering
  • grundvattenskydd
  • miljöstöd,
  • fiskvård,
  • med mera.

Åtgärder för en bättre vattenkvalitet

Genom att samla alla åtgärder i VISS kan en bättre helhetsbild skapas över vilka åtgärder som görs, planeras eller prioriteras. Syftet med åtgärdsplaneringen är att ta fram en långsiktig plan som kan vara till nytta både för verksamheterna och för vattenförvaltningen.

Målet är att planeringen ska vara transparent så att alla som vill ska kunna ta del av det som planeras för Sveriges vatten.

Åtgärdshantering i  VISS ger övergripande information

Detaljnivån på åtgärdsplaneringen i VISS är inte tillräcklig för exempelvis projekteringar inom olika verksamhetsområden. Däremot ska det i VISS finnas tillräckligt underlag för att kunna göra en regional planering som  fyller behoven för vattenförvaltningens mål.