Kemisk status

Den kemiska statusen fastställs genom en bedömning av halter av kemiska ämnen i vattenförekomsten.

Bedömning av kemisk status

Bedömningen av kemisk status görs i förhållanden till de halter av prioriterade ämnen som inte får överskridas enligt vattenförvaltnings-förordningen. När det gäller de prioriterade ämnen som ligger till grund för klassificeringen av kemisk status, är kunskapsunderlaget ofta bristfälligt.

Riskbedömning

Riskbedömningen för den kemiska statusen är framtagen med hjälp av en påverkansanalys där bland annat industrier, reningsverk och förorenade områden kartlagts. Analyserna indikerar på att många av de vattenförekomster där mätdata saknas har ett högt påverkanstryck, varför de har bedöms vara i riskzonen.

I grundvatten hittar man på många håll i landet rester av bekämpningsmedel av olika slag och vattenförekomsterna kan även vara påverkade av rester från tidigare industrier och luftnedfall. På senare år har man uppmärksammat rester av läkemedel framförallt i ytvatten, men vilken effekt detta har är fortfarande dåligt känt.

Kemisk status ytvatten

Den kemiska kvaliteten hos en ytvattenförekomst, klassificeras till ”God” eller ”Uppnår ej god”.

  • För de ytvattenförekomster som klassificerats till god kemisk ytvattenstatus har miljökvalitetsnormen fastställts till god kemisk ytvattenstatus som avses uppnås den 22 december 2015, det vill säga bibehållen status.   
  • För ytvattenförekomster som i dagsläget inte uppnår god kemisk ytvattenstatus, på grund av förorening av ett eller flera prioriterade ämnen, har miljökvalitetsnormen fastställts till god kemisk ytvattenstatus, med undantag i form av en tidsfrist till den 22 december 2027 för det eller de ämnen som orsakar den sänkta statusen. 

Mindre stränga krav för vissa ämnen

För samtliga ytvattenförekomster har vattenmyndigheten beslutat om ett mindre strängt krav med avseende på kvicksilver och kvicksilverföreningar. För vissa ytvattenförekomster som har klassificerats till sämre än god kemisk ytvattenstatus på grund av förorening av även andra ämnen än kvicksilver, har det i Sverige dessutom beslutats om mindre stränga krav även för andra ämnen.  

Halter bör inte öka

I samtliga fall då det har beslutats om undantag i form av ett mindre strängt krav för ett eller flera ämnen inom kemisk ytvattenstatus (inklusive kvicksilver och kvicksilverföreningar) har vattenmyndigheten fastställt ett krav på att de nuvarande halterna av respektive ämne inte bör öka (försämringsförbud).