Grundvattenpåverkan

Påverkan delas upp i fyra kategorier: 

  1. kemisk påverkan via diffusa källor och punktkällor 
  2. kvantitativ påverkan genom vattenuttag
  3. konstgjord infiltration
  4. saltvatteninträngning

Påverkansanalyserna har gjorts på nationell nivå och mynnar ut i ett poängsystem och en indelning av påverkan i fyra klasser.

 Grå Ej klassad
 Grön Ingen risk
 Ingen färgFrågetecken
 Röd Risk
Tabell med färgkodning av de fyra riskklasserna.

Faktorer som inverkar negativt på grundvattenförekomster

Det finns många faktorer som kan ha negativ inverkan på grundvattnets kvalitet.

Förorenade områden

Det finns ett mycket stort antal förorenade områden i Sverige och många av dem förorenar eller riskerar att i framtiden förorena grundvattnet. Insatser görs därför för att sanera många objekt.

Jordbruksdrift

Det kan vara stora lokala variationer i jordbruksdrift men även vad gäller grundvattnets sårbarhet. Jordbrukets läckage av kväve leder till för höga nitrathalter i grundvattnet. Även läckage av bekämpningsmedel påverkar grundvattnet negativt.

Olyckor

Årligen inträffar 25 000 bränder och 2 000 utsläpp av farliga ämnen till följd av olyckor. Vid 10-20 olyckor per år, med utsläpp av farliga ämnen, har det konstaterats att spridningen har nått till dricksvattentäkter. Miljöeffekter av förorenat släckvatten vid en brand kan bli mycket omfattande.

Förorening från deponier

Det finns ett mycket stort antal deponier i Sverige. De flesta är nedlagda. Beroende bland annat på vilket avfall som deponerats, deponins ålder och nedbrytningsstadium avger deponierna ett lakvatten som innehåller olika föroreningar. Om inte lakvattnet omhändertas på ett säkert sätt är risken för att det ska förorena det lokala grundvattnet stor. Föroreningen kan också spridas via grundvattnet till brunnar och ytvattenrecipienter.

Långväga föroreningar

Det atmosfäriska nedfallet av luftföroreningar från andra länder har minskat. Det går emellertid inte att utesluta att andra typer av skadliga ämnen kommer att upptäckas genom miljöövervakningen. Som exempel kan nämnas att ämnen som ingår i sådana bekämpningsmedel som inte använts i Sverige har återfunnits i nederbörd över landet.

Relaterad information

Grundvattendirektivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring